KVKK Aydınlatma Metni

Atabey Eğitim Kurumları Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesine İlişkin Bilgilendirme Metni

 

 1. Amaç
  Atabey Eğitim Kurumları, kişisel verilerinizin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu(“KVK Kanunu”)ve sair mevzuat hükümlerine uygun şekilde işlenmesini amaçlamaktadır.Kurumumuzun sunduğu hizmetlerden yararlanmanız sebebiyle bildirdiğiniz/bildireceğiniz ve/veya kurumumuzca haricen herhangi bir yoldan temin edilen kişisel verilerinizin kurumumuz tarafından “Veri Sorumlusu” sıfatıyla,
 • Kişisel verilerinizi işlenmelerini gerektiren amaç çerçevesinde ve bu amaç ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü şekilde,
 • Kurumumuza bildirdiğiniz veya bildirildiği şekliyle kişisel verilerin doğruluğunu ve en güncel halini koruyarak,
 • Kaydedileceğini, depolanacağını, muhafaza edileceğini, yeniden düzenleneceğini, kanunen bu kişisel verileri talep etmeye yetkili olan kurumlar ile paylaşılacağını ve KVK Kanunu’nun öngördüğü şartlarda, yurtiçi veya yurtdışı üçüncü kişilere aktarılacağını, devredileceğini, sınıflandırılabileceğini ve KVK Kanunu’nda sayılan sair şekillerde işlenebileceğini ve KVK Kanunu’nda sayılan diğer işlemlere tabi tutulabileceğini bildiririz.

 

 1. Kişisel Verilerin Toplanması ve UsulüKurumumuz, kişisel verilerinizi işbu Aydınlatma Metni’nde belirtilen amaçlar doğrultusunda işleyecektir. Kişisel verilerinizin işlenme amacında herhangi bir değişiklik olması halinde tarafınızdan ayrıca izin alınacaktır. Kurumumuz tarafından toplanan ve kullanılan, kişisel verileriniz özellikle şunlardır:

 

 

 

 

Kişisel Verinin İçeriği
Kimlik Verisi Adınız – Soyadınız
İletişim Verisi Telefon numarası, e-posta adresi, ikametgâh ilçesi/semti,
Özel Nitelikli Kişisel Veriler ·         Velisi bulunduğu öğrencinin sınıfı

Kişisel verileriniz, gerek hizmet ilişkisinin kurulmasından önce gerekse hizmet ilişkisinin kurulmasından sonra ve devamı boyunca, kurumumuza göndermiş olduğunuz form aracılığı ile toplanmaktadır.

 3. Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları ve Hukuki Sebepler

Kişisel Verileriniz, Kurumumuz tarafından aşağıda belirtilen amaçlar doğrultusunda ancak bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla işlenebilir.

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu, Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun, Sermaye Piyasası Kanunu, Türk Ticaret Kanunu, Avukatlık Kanunu, Türk Medeni Kanunu, yukarıda sayılan mevzuatlarla sınırlı olmamak kaydıyla yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesi amacıyla işlenmektedir;

 • Kurumumuzun destek aldığı çağrı merkezine gelen aramaların raporlanması, kurumumuzun veri sistemine kaydedilmesi ve değerlendirilmesi,
 • İş ortakları ile beraber sunulan ürün veya hizmetlerin satış ve bilgilendirme işlemlerinin yapılması,
 • Müşterilerden gelen talep, itiraz ve şikâyet süreçlerinin yürütülmesi,
 • Kara liste ve yasaklı müşteri işlemlerinin yürütülmesi, kişisel verileriniz, ilgili mevzuatta belirtilen veya işleme amacının ortadan kalkmasına kadar geçecek olan makul süre ve herhalde kanuni zamanaşımı süreleri kadar muhafaza edilecektir. Kişisel Verilerinin Üçüncü Kişilere Aktarılması

  4.1. Kişisel Verilerinizin Yurt İçindeki Üçüncü Kişilere Aktarılması;

  Kişisel Verileriniz, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu, Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun, Sermaye Piyasası Kanunu, Türk Ticaret Kanunu, Avukatlık Kanunu, Türk Medeni Kanunu yukarıda sayılan mevzuatla sınırlı olmamak kaydıyla yasal yükümlülüklerin ve hizmet sözleşmesi gerekliliklerinin yerine getirilmesi amacıyla; Atabey Eğitim Kurumları çatısı altındaki şubeler ve iş ortaklarına aktarılabilmektedir.

İş ortaklığının kurulması ve yürütülmesi amacıyla, özellikle;

 • Kurum’un, ürün ve hizmet satış, tanıtım ve pazarlama faaliyetlerinin yürütülmesi,
 • İş ortaklığı yapılan kurumlara bilgilendirme yapılması,
 • İş ortaklığı yapılan kurumlar ile müşterek ticari faaliyetlerin yürütülmesi,

Kurumumuzun ticari faaliyetlerini yürütmek için gerekli mal veya hizmeti tedarikçi firmalardan temin etmesi amacıyla, özellikle;

 • Uzmanlık gerektiren konularda danışmanlık hizmeti alınması,
 • Ürün satış süreçlerinde destek alınması,
 • Kampanya süreçlerinin destek alınan firmalar eliyle yürütülmesi,

Kurumumuzun iştirak ve bağlı ortaklıklarının da dâhil olmasının gerekli olduğu ticari faaliyetlerin yürütülmesi amacıyla, özellikle;

 • Kurum iştirakinden gerekli bilgilerin temin edilmesi,
 • Müşterinin belirli platformlarda işlem yapabilmesi,
 • Müşterinin kurumumuz iştirak ve bağlı ortaklıklarının sunduğu hizmetlerden faydalanabilmesi,
 • Müşteri değerlendirmelerinin paylaşılması amacıyla kurumumuzun bağlı ortaklıkları ve iştiraklerine aktarılabilmektedir.

 

 1. İlgili Kişinin Sahip Olduğu Haklar

  KVK Kanunu’nun 11. maddesi uyarınca, Kurumumuza başvurarak kişisel verileriniz hakkında aşağıdaki konulara ilişkin taleplerde bulunabilirsiniz:
 2. Kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme,
  b. Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
  c. Kişisel verilerinin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
  d. Kişisel verilerinin yurt içinde veya yurt dışında aktarıldığı üçüncü kişileri öğrenme,
  e. Kişisel verilerinin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  f. Kişisel verilerinin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde bunların silinmesini, yok edilmesini veya anonim hale getirilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  g. İşlenen verilerinin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle veri sahibinin aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
  h. Kişisel verilerinin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme.

 

Kurumumuz, KVK Kanunu’ndan doğan taleplerinizi “Kişisel Veri Sahibi Başvuru Formu” aracılığıyla gerçekleştirecektir. Kurumumuz, KVK Kanunu’nun 13. maddesine uygun olarak, başvuru taleplerinizi, talebin niteliğine göre ve en geç 30 (otuz) gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Talebin reddedilmesi halinde, ret nedeni/nedenleri tarafınıza yazılı olarak veya elektronik ortamda gerekçeleriyle bildirilir.

İşbu Aydınlatma Metni, gerekli görüldüğü hallerde Kurumumuz tarafından revize edilebilir. Revizyonun söz konusu olduğu hallerde ise, bu hususa ilişkin olarak tarafınıza bilgilendirme yapılacaktır.

 

Telefon+90 216 706 50 25

   Fiyat Hesaplama